| ویکی پدیا فارسی

صبح ساعت شیش تا نه بیدار بودم.خوابیدم تا ساعت هفت غروب..تو عالم خواب میدیدم ک خاله و مامان می اومدن بالاسرم..برای افطار رفتم خونه خاله.فقط منو مامان و مانبزرگ و امیر بودیم.مامان رفت خونه خاله خیران.منو مانبزرگ هم تازه اومدیم خونه ما..